logo big
Шифра предмета: 31 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-563


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Разгледање и преписивање списа предмета

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Биљана Голубовић, Виши сарадник за послове пријема захтева у Услужном центру и основну евиденцију аката
Тел: 010/305-563
E-mail: biljana.golubovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за разгледање и преписивање списа предмета подноси странка – заинтересовано лице, које за то има правни интерес и које тај свој интерес докаже.
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 65. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и тачком 118. Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 10/93, 14/93 - испр. и 67/16).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 740,00 - за препис акта 840-742221843-57 97-55-079
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 690,00 динара за сваки започети сат за разгледање списа код органа 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта или путна исправа (пасош)   Полицијска управа На увид  
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев