logo big
Шифра предмета: 34 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права у вези са обрадом података личности

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника -
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Остваривање права у вези са обрадом података о личности
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 24. став 1. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08, 04/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12). Захтев за остваривање права поводом извршеног увида подноси се руковаоцу у писменом облику. Неписмено лице, односно лице које због телесних или других недостатака није у могућности да захтев сачини у писменом облику може захтев усмено саопштити у записник.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Накнада у износу нужних трошкова израде и предаје копије података.        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати накнаде нужних трошкова израде и предаје копије     Оригинал  
Извод из матичне књиге умрлих, уколико захтев подноси наследник умрлог лица   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета Без одлагања, а најкасније у року од 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев