logo big
Шифра предмета: 35 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Остваривање права поводом извршеног увида

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника -
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за остваривање права поводом извршеног увида подноси странка – лице које, у складу са законом, од руковаоца може да захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде података о личности.
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 22. Закона о заштити података о личности ('Службени гласник Републике Србије', број 97/08, 04/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), којим је прописано да лице има право да од руковаоца захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Накнада за плаћање нужних трошкова поводом извршеног увида   износ нужних трошкова израде и предаје копије података    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати накнаде нужних трошкова израде и предаје копије        
Рок за решавање потпуног предмета одмах, најкасније у року од 15 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев