logo big
Шифра предмета: 38 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010-305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Закључење брака ван пословних просторија

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Слађана Божиловић, Владан Панић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010-305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Закључење брака ван пословних просторија
Правни основ административног поступка Породични закон ("Службени гласник РС", 18/2005,72/2011 - др. закон и 6/2015) члан 292, став 1 и 2 и члан 294.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 6200,00 840-742241843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта (за женика и невесту)   Полицијска управа На увид  
Доказ о уплати локалне административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев