logo big
Шифра предмета: 40 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Накнадни упис у матичну књигу умрлих
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр.20/2009, 145/2014 и 47/2018), члан 25. ; Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС", 93/2018), тачка 68. и Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) члан 136.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 820,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа На увид  
Извод из матичне књиге рођених/венчаних за умрло лице   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за умрло лице   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење да лице није уписано у МКУ   Прибавља се по службеној дужности    
Изјава сведока     Оригинал  
Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о подацима које треба уписати (Потврда о смрти, Записник о увиђају ако је задесна смрт)     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев