logo big
Шифра предмета: 42 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Склапање брака преко пуномоћника

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник на послови личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Склапање брака преко пуномоћника
Правни основ административног поступка Члан 301., Породичног закона ("Службени гласник РС", бр. 18/2005,72/2011 -др. закон и 6/2015 и члан 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 820,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Личне карте за подносиоца захтева, пуномоћника и будућег женика односно невесту   Полицијска управа На увид  
Оверено пуномоћје са личним подацима о властодавцу, пуномћнику и будућем супружнику, са назначењем које презиме ће узети након склапања брака, које важи 90 дана од дана оверавања     Оригинал  
Извод из МКР за подносиоца захтева, пуномоћника и будућег женика односно невесту   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплаћеној локалној административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев