logo big
Шифра предмета: 43 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Закључење брака у радно време, радним даном у сали за венчања

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Слађана Божиловић, Владан Панић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Закључење брака у радно време , радним даном у Сали за венчања
Правни основ административног поступка Породични закон ("Службени гласник РС", 18/2005,72/2011 - др. закон и 6/2015) члан 292, став 1 и 2 и члан 294.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 200,00 840-742221843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попоуњен образац захтева        
Личне карте за подносиоца захтева, пуномоћника и будућег женика односно невесту   Полицијска управ На увид  
Извод из МКР за подносиоца захтева, будућег женика односно невесту     Прибавља се по службеној дужности  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев