logo big
Шифра предмета: 1 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Носилац пројекта подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу за животну средину, за пројекте утврђене Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08).
Носилац пројекта за који се може захтевати процена утицаја, подноси захтев о потреби процене утицаја на обрасцу прописаном Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину - Прилог 1. („Службени гласник РС“, број 69/05)
Правни основ административног поступка Члан 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет РС 2.090,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прописани образац захтева        
Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима   Надлежна организациона јединица ОУ Прибавља се по службеној дужности  
Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта   Пројектантска организација/пројектант Прибавља странка  
Графички приказ микро и макро локације   Пројектантска организација/пројектант Прибавља странка  
Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом   Надлежна организациона јединица ОУ/ Опционо - други надлежни органи и организације Прибавља странка  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Копија плана и Препис листа непокретности   РГЗ СКН Прибавља се по службеној дужности  
Подаци о привредном друштву/ предузетнику   АПР Прибавља се по службеној дужности  
Рок за решавање потпуног предмета 33 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев