logo big
Шифра предмета: 3 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Утврђивање испуњености услова простора и опреме, у погледу заштите животне средине, за обављање привредне делатности

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 31. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Студија о процени утицаја на животну средину   Правно лице/ Предузетник Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Попуњен образац захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев