logo big
Шифра предмета: 4 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврђивање испуњеност услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16) и члан 22. Закон о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/14
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја/решење да није потребна процена утицаја на животну средину   Надлежни орган ОУ за животну средину Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 8 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев