logo big
Шифра предмета: 5 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Правни основ административног поступка Садржина студије о процени утицаја дефинисана је чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број69/05). Студија о процени утицаја обавезно садржи:1)Податке о носиоцу пројекта;2)Опис локације на којој се планира реализација пројекта;3)Опис пројекта;4)Приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;5)Приказ стања животне средине на локацији иближој околини (микро и макро локација);6)Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;7)Процену утицаја на животну средину у случају удеса;8)Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину;9)Програм праћења утицаја на животну средину;
10)Нетехнички краћи приказ података у тач. 2) до 9);11)Подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајућиподаци
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије

1. 42.090,00 динара до 100 м²;

2. 82.070,00 динара преко 100 м² до 1000 м²

3. 134.680,00 динара преко 1000 м²

840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Најмање 3 примерка студије у писаном облику и 1 примерак у електронском облику   Прибавља странка Оригинал  
Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка   Прибавља странка или се прибавља по службеној дужности Оригинал/ оверена копија Прибавља се по службеној дужности
Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 80 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев