logo big
Шифра предмета: 8 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину
Правни основ административног поступка На поступак одређивања обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја сходно се примењују одредбе Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09) којима се уређује одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину - Прилог 2. („Службени гласник РС“ број 69/05)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 2.090,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Прописан образац        
Извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Графички приказ микро и макро локације   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Услови и сагласности других органа и организација прикупљених у складу са посебним законом   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Други докази на захтев надлежног органа   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 31 дана
Напомена Препоручени рок за решевање предмета је 31 дан а најкасније у року од 38 дана од достављања уредне документације

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев