logo big
Шифра предмета: 10 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Сагласност на Студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Давање сагласности на Студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 30. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09).
Подзаконска акта која су непосредно примењују током спровођење овог поступка су:
Уредбa о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/08);
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);
Правилник о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);
Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05) и
Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије

1. 36.330,00 динара до 100 м²

2. 70.880,00 динара преко 100 м² до 1.000 м²

3. 116.320,00 динара преко 1.000 м²

840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Студију затеченог стања   Пројектантска организација/ пројектант Оригинал три писана примерка и један примерак у електронском облику
Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу;   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу;   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Извод из пројекта изведеног објекта   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци   Овлашћена организација Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 44 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 44 дана а Градска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од 93 дана од покретања поступка, тј. од дана подношења уредног захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев