logo big
Шифра предмета: 13 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 37. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/2016). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу који је издао дозволу за третман отпада, у складу са чланом 37. став 3. истог Закона. Подзаконски акт којим би биле прописане врсте отпада које се могу третирати у мобилним постројењима и врсте мобилних постројења за које се издаје дозвола за третман отпада још увек није донет.
Одлучивање у поступку
Захтев за издавање одобрења након подношења и пријема истог, пријемна канцеларија одмах прослеђује надлежном органу на разматрање и обраду, односно ради утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање у овој управној ствари.
Надлежни орган/организациона јединица утврђује да ли захтев има прописану садржину и прилоге, а уколико је захтев непотпун или неуредан, у року од 15 дана (законски рок), односно 1 дан (препоручени рок) од пријема захтева од оператера захтева да достави доказе и документацију потребну за допуну захтева и одређује рок за њихово достављање. Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони ( рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Дозвола за третман отпада (важећа)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Уговор који је склопљен са власником/произвођачем отпада   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 3 дана а законски рок за решавање предмета је 30 дана од дана подношења захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев