logo big
Шифра предмета: 4 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/551-225


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Давање сагласности за исправку граница парцеле

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Лепосава Видановић, Саветник за урбанизам
Тел: 010/551-225
E-mail: leposava.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Давање сагласности на Елаборат за исправку границе парцеле.
Правни основ административног поступка Чл. 68 Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09-испр.64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Градска управа Пирот 1.000,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97 контр. бр.079 + бр. ПИБ-а

Захтев Град Пирот 200,00 динара    
Услови Град Пирот 1.000,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев за давање сагласности на исправку границе парцеле        
Геодетски елаборат исправке граница суседних парцела   Геодетска организација Оригинал 3 примерка
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев