logo big
Шифра предмета: 9 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уклањање објеката склоних паду (члан 167 ЗПИ)

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Божидар Ристић, Шеф одсека за инспекцијске послове
Тел:
E-mail: bozidar.ristic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Уклањaње објеката склоних паду
Правни основ административног поступка Чл. 167, 168 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 812009 – испр., 64/2010 – одлука УС. 24/2011. 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
Општи акт ЈЛС
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 динара 840-742224843-78 Република Србија 97   55-079 Република Србија
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Пројекат рушења са техничком контролом   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Доказ о својини на објекту   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Услови заштите (постојеће комуналне и друге инфраструктуре, културних добара, животне средине)     Оригинал  
Правноснажно решење о забрани коришћења објекта   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Друга документа из службених евиденција   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Доказ о уплати адм. такси и накнада   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 5 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 5 дана а законски рок је 8 дана од дана подношења захтева са потпуном документацијом

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев