logo big
Шифра предмета: 1 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/305-522


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица  
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Бојан Ивковић, Шеф одсека за стамбено - комуналне послове
Тел: 010/305-522
E-mail: bojan.ivkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде
Правни основ административног поступка Овај административни поступак заснован је на члану 20. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон), и члану 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), као и на чл. 77 - 87. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/16)
Чланом 20. тачка 7. Закона о локалној самоуправи прописано је да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом, између осталог, спроводи и поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама.
Ако се неко лице усели у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде без правног основа, управник стамбене заједнице, власник посебног дела или друго лице које има правни интерес има право да код надлежног органа јединице локалне самоуправе поднесе захтев за његово исељење.
Поступак за исељење из става 1. овог члана је хитан и на њега се не односе одредбе о поступку исељења и пресељења из чл. 78.-87. Закона о становању и одржавању зграда.
Против решења о исељењу лица које се уселило у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде без правног основа може се изјавити жалба општинском, односно градском већу, у року од 15 дана од дана достављања.
На сва друга питања која нису регулисана овим законом у вези с поступком за исељење из става 1. овог члана примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни поступак.
Решење о принудном исељењу доноси се у складу са законом који уређује општи управни поступак. Наиме, члановима 102., 103. и 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), прописано је да поступајући орган утврђује чињенице и околности од значаја за поступање у управној ствари. Странка не мора да прибави доказе које може да прибави орган, нити уверења и друге исправе које органи нису дужни да издају. Чињенично стање на коме заснива свој захтев странка је дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03  
Локална Административна такса Град Пирот 500,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Уговор о додели стана   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Решење о наслеђивању   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Решење о коришћењу или закупу (уколико је уговор закључен са ЛС податке прибавља надлежни орган)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Други документ на основу кога се може недвосмислено закључити да се лице бесправно уселило   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана
Напомена Препоручени рок је 15 дана, а најкасније у року од 30 дана од покретања поступка, тј. од дана подношења уредног захтева.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев