logo big
Шифра предмета: 4 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења о својини на посебном делу зграде

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Весна илић, Саветник за озакоњење
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за издавање уверења o својини на посебном делу зграде надлежном органу може да поднесе странка која има право својине на посебном делу зграде које може постојати на стану, пословној просторији или гаражи, односно гаражном месту, ради укњижбе етажне својине објекта.
Правни основ административног поступка Овај административни поступак регулисан је чланом 30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), којим је прописано да органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима не воде службену евиденцију, када је то законом одређено и пошто претходно потребне чињенице утврде у доказном поступку. Сврха овог административног поступка је издавање уверења ради укњижбе својине на посебном делу објекта у случају када је стамбени објекат укњижен као јавна својина јединице локалне самоуправе, a није опредељена својина на посебним деловима зграде.
Чланом 19. Закона о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ број /80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96 и „Службени гласник РС“ број 115/05 – др. закон) прописано је да право својине на посебном делу зграде може постојати на стану, пословној просторији или гаражи, односно гаражном месту. На заједничким деловима зграде и уређајима у згради власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
У вези са тим је и одредба члана 14. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016) којом је прописано да је власник посебног дела, односно самосталног дела зграде дужан да употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета коришћење других делова зграде; да свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова зграде; да одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела; да учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овим законом; да трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране власника самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење трећих лица ради доласка до одређеног посебног, односно самосталног дела зграде.
Члановима 102, 103. и 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), прописано је да поступајући орган утврђује чињенице и околности од значаја за поступање у управној ствари. Странка не мора да прибави доказе које може да прибави орган, нити уверења и друге исправе које органи нису дужни да издају. Чињенично стање на коме заснива свој захтев странка је дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није другачије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.
У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Буџет Града/Општине 200,00 динара    
Локална Административна такса Град Пирот 300,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана катастарске парцеле (не старија од 6 месеци)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Извод из листа непокретности (не старији од 6 месеци)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Основ стицања/оставинско решење/уговор о поклону/уговор о купопродаји/судско решење (пресуда)   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Лична карта (за физичка лица)   МУП - надлежна ПУ На увид  
Решење о регистрацији (за правна лица)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Грађевинска/употребна дозвола (уколико је издата)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев