logo big
Шифра предмета: 7 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/305-522


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење/потврда о регистрованим стамбеним зградама

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Бојан Ивковић, Шеф одсека за стамбено - комуналне послове
Тел: 010/305-522
E-mail: bojan.ivkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање потврде/уверења о регистрованој стамбеној заједници
Правни основ административног поступка Овај административни поступак је уређен чл. 16. и 18. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016), Правилником о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Службени гласник РС“ број 49/2017) и чланом 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).
У члану 16. ставовима 7, 8. и 9, Закона о становању и одржавању зграда, предвиђено је да се стамбена заједница уписује у регистар стамбених заједница, као и да стамбена заједница има свој матични број, ПИБ и текући рачун. Чланом 18. истог Закона, утврђено је да јединица локалне самоуправе води Регистар стамбених заједница и организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима.
Чланом 29. Закона о општем управном поступку прописано је да органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом, као и да се она издају сагласно подацима из службене евиденције, и као такви имају доказну вредност јавнe исправe.
Члановима 102, 103. и 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), прописано је да поступајући орган утврђује чињенице и околности од значаја за поступање у управној ствари. Странка не мора да прибави доказе које може да прибави орган, нити уверења и друге исправе које органи нису дужни да издају. Чињенично стање на коме заснива свој захтев странка је дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.
У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 300,00    
Захтев Град Пирот 200,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати градске/општинске административне таксе односно таксе градске општине   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев